Zmień język
+48 58 621 00 31 moje konto Ulubione (0)

Zaloguj się:

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła?

Utwórz nowe hasło

Znajdź nieruchomość w Hiszpanii

Wyszukaj oferty

Rzeczpospolita Inwestorzy szukają okazji

Rzeczpospolita
26.03.2012
Dorota Kaczyńska

Link do materiału

Inwestorzy szukają okazji w Hiszpanii.


Inwestorzy szukają okazji w Hiszpanii. Największe zyski przynoszą dziś mieszkania i domy na wynajem w USA

Naj­le­piej in­we­sto­wać w krajach, gdzie wpraw­dzie ce­ny nie­ru­cho­mo­ści w ostat­nich la­tach szły w dół, ale obec­nie już wi­dać ozna­ki oży­wie­nia. Na­le­ży do nich bez wąt­pie­nia Hisz­pa­nia, gdzie miesz­ka­nia i do­my od 2002 r. sta­nia­ły o ok. 50 proc.

 

– Ry­nek hisz­pań­ski po­now­nie za­czy­na­ją od­wie­dzać in­we­sto­rzy. Cie­ka­we ofer­ty dość szybko się wy­prze­da­ją – za­pew­nia Ja­cek Szyc, szef fir­my Ca­ri­sma, pośredniczącej w kupnie i wynajmie nieruchomości za granicą.
<>Naj­lep­szą lo­ka­tą kapitału są – według niego – wa­ka­cyj­ne apar­ta­men­ty, zwłasz­cza w pierw­szej li­nii brze­go­wej. Na przykład dom w pierw­szej li­nii brze­go­wej na Co­sta Blan­ca, ofe­ro­wa­ny pier­wot­nie za 1 mln eu­ro ( ok. 4,2 mln zł), moż­na ku­pić już za nie­ca­łe 700 tys. eu­ro (ok. 3 mln zł).

Po­śred­ni­cy po­le­ca­ją szcze­gól­nie apar­ta­men­ty ho­te­lo­we, z gwa­ran­to­wa­nym zy­skiem. – Naj­więk­sze sto­py zwro­tu moż­na osią­gnąć, ku­pu­jąc nowe lo­kum z dwie­ma sy­pial­nia­mi oraz dwie­ma ła­zien­ka­mi

Nie­ru­cho­mo­ści z dru­giej rę­ki wy­naj­mu­ją go­rzej. Po­za tym waż­ne jest wy­po­sa­że­nie i ume­blo­wa­nie – im bar­dziej luk­su­so­we, tym chęt­niej tu­ry­ści zde­cy­du­ją się na wy­na­jem (...)

 

W Hiszpanii, w za­leż­no­ści od lo­ka­li­za­cji, do­cho­dy z ty­tu­łu naj­mu dają 5 – 12 proc. rocznie. Na przykład hisz­pań­ski apar­ta­ment o pow. 70 mkw., za ok. 100 tys. eu­ro (ok.420 tys. zł), może przy­nieść co ro­ku 8 tys. eu­ro (33,6 tys. zł) do­cho­dów z czyn­szu.

Miesz­ka­nie w Sölden w Au­strii ku­pi­my np. za 198 tys. eu­ro (ok. 832 tys. zł). Wła­ści­ciel ta­kie­go lo­kum uzy­ska ok. 7 proc. do­cho­du z czyn­szu.

Na Wy­spach Zie­lo­ne­go Przy­ląd­ka ku­pi­my 3-po­ko­jo­wy apar­ta­ment ho­te­lo­wy o pow. 74 mkw. za 150 tys. USD (ok. 480 tys. zł). In­we­sty­cja przy­nie­sie 8 – 12 proc. zy­sku rocz­nie.

We wło­skiej Ka­la­brii na­jem trzy­po­ko­jo­wej wil­li o pow. 86 mkw., ku­pio­nej za 239 tys. eu­ro (ok. 1 mln zł), po­zwo­li osią­gnąć 5 – 8-proc. sto­pę zwro­tu. Na­to­miast w USA dom w De­tro­it można kupić nawet za niecałe 47 tys. USD (ok. 150 tys. zł). W tym przypadku roczny czynsz przyniesie ok. 7,5 tys. USD (ok. 24 tys. zł), co daje 16,1-proc. sto­pę zwro­tu.


Rzeczpospolita

Zarezerwuj wizytę Mówimy po polsku, angielsku, hiszpańsku, niemiecku
Zapisz się do newslettera
Zadaj nam pytanie online

Carisma Nieruchomości w Hiszpanii:

Biurow Polsce
Siedziba w Hiszpanii

Costa Blanca Calpe:

+34 966 444 435
Biura w Hiszpanii

Costa Blanca Calpe:

+34 966 444 435

Costa Blanca Torrevieja:

+34 678 347 321

Costa del Sol Marbella:

+34 966 444 435

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco i otrzymuj na Twój e-mail informacje o nowościach w naszej ofercie!

Adres e-mail:
Polityka prywatności i cookies
Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie własne oraz osób trzecich do tworzenia profili użytkowników na podstawie ich zwyczajów przeglądania, do przeprowadzania analiz statystycznych dotyczących nawigacji oraz do wysyłania treści reklamowych. Możesz zaakceptować wszystkie z nich, odrzucić je wszystkie lub skonfigurować pliki cookie, które akceptujesz i te, których nie akceptujesz, wedle własnego życzenia, klikając na przycisk ¨konfiguracja plików cookie¨. Techniczne pliki cookie nie mogą zostać odrzucone, ponieważ uniemożliwiłyby prawidłowe funkcjonowanie strony. W każdej chwili można ponownie skonfigurować ustawienia plików cookie, klikając na przycisk ¨konfiguracja plików cookie¨ znajdujący się w dolnej części naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie, które będziemy wykorzystywać, można znaleźć w naszej Polityce prywatności i polityce dotyczącej plików cookie. Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google, polityka prywatności google i warunki korzystania z usług google.
Ustawienia cookies Odrzuć wszystkie Zaakceptuj wszystkie
Ustawienia cookies

Cookies techniczne: Umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej, platformie lub aplikacji i korzystanie z różnych opcji, lub usług, które na nich istnieją, takich jak kontrola ruchu i transmisji danych, logowanie, dostęp do zastrzeżonych części, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, dokonywanie zakupu, składanie wniosku o rejestrację lub udział w wydarzeniu, korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas nawigacji, przechowywanie treści w celu rozpowszechniania filmików lub dźwięków, lub udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Cookies analityczne: To te, które dobrze przetworzone przez nas lub osoby trzecie, pozwalają nam na określenie liczby użytkowników, a tym samym na przeprowadzenie pomiarów i analizy statystycznej korzystania z serwisu przez jego użytkowników.

Cookes reklamowe: Są one wykorzystywane do uatrakcyjnienia reklamy dla użytkowników i zwiększenia jej wartości dla wydawców i reklamodawców. Pliki cookie są zazwyczaj używane do wybierania reklam na podstawie treści, które są istotne dla użytkownika, poprawy raportów wydajności kampanii i unikania wyświetlania reklam, które użytkownik już widział.

Aby pokazać Ci naszą lokalizację i wszystkie funkcje, które wykorzystujemy w google map, do prawidłowego funkcjonowania tego należy zaakceptować pliki cookie, które google używa do udostępnienia tej usługi. Oprócz wykorzystania ich do wyświetlania mapy używa ich do tworzenia profili użytkowników w celu analizy nawyków przeglądania stron i wysyłania reklam.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć tutaj.

Zapisz preferencje